Navigatie
1. Identificatie van de Verkoper
Naam : Frédérique Goessens
Commerciële benaming: Stoffenbieke/Créabeille.be (EcoDura)
Sociaal statuut : eenmanszaak
Adres :
Halleweg 4
1750 Lennik
België
Telefoon : +32 (0)475/55.80.80
www.stoffenbieke.be
TVA : BE 0651.890.280
2. Producten
Elk product wordt vergezeld van een productbeschrijving die door de Verkoper wordt opgesteld. De informatie die in de productbeschrijving voorkomt, is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld. Nochtans zullen deze elementen niet het contractuele veld kunnen ingaan noch de Klant toelaten om op verkeerde wijze van de verschillen tussen de vertegenwoordiging van dit product en laatstgenoemde aan te voeren. De foto`s van de catalogus zijn het trouwst mogelijk maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product waarborgen, met name wat de kleuren betreft. In geval van belangrijke wijziging gedurende het bestelproces, zal de Klant hierover ingelicht worden.
3. Prijs
De prijzen worden in euro (btw in), per eenheid van product aangegeven.
Alle bestellingen zijn betaalbaar in euro.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De facturatie zal echter volgens het tarief geldend de dag van de registratie van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid plaatsvinden.
De producten blijven eigendom van de Verkoper zolang de prijs niet volledig en definitief wordt betaald.
De aangegeven prijzen zijn exclusief de vervoers- en leveringskost. De kost van vervoer en van expeditie wordt bij de bevestiging van de bestelling op de plaats berekend.
Voor de leveringen buiten België (Europese Unie), verbindt de Klant zich ertoe om alle te wijten belastingen aan de invoer van producten, douanerecht belasting op de toegevoegde waarde, en elk andere belastingen te regelen die krachtens de wetten van het land van ontvangst van de bestelling van toepassing zijn.
4. Bestellingen
Enkel personen die juridisch hiertoe in staat zijn mogen een bestelling doen.
Voor elke bestelling geldt dat de koper akkoord gaat met de prijs en de productbeschrijving.
De Klant, die een product wil kopen of een dienst moet:
o de identificatiefiche invullen waarop hij al de gevraagde personalia zal invullen of zijn zijn klantennummer zal opgeven;
o de on-line bestelbon invullen door alle referenties van de gekozen producten of diensten in te vullen;
o zijn bestelling valideren na het gecontroleerd te hebben;
o de betaling onder de voorziene omstandigheden uit te voeren;
Vanaf ontvangst van de bestelling, verzendt de Verkoper een bevestigingsbericht naar de koper op het mailadres dat door deze laatste wordt meegedeeld. Het koopcontract tussen de Klant en de Verkoper is slechts op het moment van de bevestiging van de bestelling door de Verkoper besloten.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant te annuleren of te weigeren waarmee er een geschil betreffende de betaling van de lopende bestelling of van een voorafgaande bestelling zou bestaan. Dit kan eveneens gebeuren wanneer er ongepast of verboden gebruik van de producten blijkt..
Voorts behoudt de Verkoper zich het recht voor om bestellingen weigeren, zonder zijn beslissing te moeten verdedigen in geval dat er problemen worden opgemerkt met de werking van de website, dit houdt eveneens pogingen tot fraude of omzeiling van de veiligheidsprotocols die van toepassing zijn.
De Verkoper behoudt zich bovendien het recht voor om de bestellingen te annuleren, zonder vergoeding, dit wanneer overmacht ervoor zorgt dat de utvoering niet kan geschieden zoals voorzien. als een verhinderd geval van overmacht in zijn normale uitvoering. Uitdrukkelijk, stakingen, tekort aan vervoer, een brand, een overstroming, averij van materiaal, oproer, oorlog, epidemie, ongeval, ofwel bij de Verkoper, ofwel bij een van zijn leveranciers voor gevallen van overmacht, zelfs gehouden worden als zij slechts gedeeltelijk zijn, en welk in ofwel de oorzaak. Deze opsomming is niet beperkend.
5. Goedkeuring
Door de bestelling te plaatsen, erkent de Klant kennis genomen hebben en zonder voorbehoud deze Algemene Voorwaarden voor Verkoop aanvaard te hebben. De validatie van de bestelling geldt dus inwilliging van deze Algemene Voorwaarden voor Verkoop.
De Klant geeft toe dat de gegevens die door de Verkoper worden geregistreerd, het bewijs van de natuur, van de inhoud en de datum van de bestelling vormen.
6. Beschikbaarheid
Ons aanbod aan producten en prijzen zijn geldig zolang deze op de website vermeld worden en dit binnen de beschikbare stock. Bij een mogelijke tijdelijke onbeschikbaarheid van een product na bestelling, zal de Verkoper de Klant infomeren met betrekking tot de leveringstermijn. Deze communicatie vindt per mail plaats. Indien de voorgestelde termijn niet voldoet aan de verwachtingen van de Klant kan deze beslissen om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren.
7. Beveiligde betaling
De bestelling is contant betaalbaar, dit door middel van elektronische betaling, dewelke op de website wordt voorgesteld op moment van het plaatsen van de bestelling.
De toegang tot de beveiligde betalingsmodule is slechts mogelijk na inwilliging van deze algemene Verkoopsvoorwaarden
De betaling wordt via de vennootschap MOLLIE uitgevoerd. De bestelling die door de Klant wordt gevalideerd, zal slechts als werkelijk beschouwd worden wanneer de beveiligde bankbetaling door de bank en het bedrijf Mollie aanvaard worden In geval van weigeringen van de beveiligde betaling door de bank of de vennootschap MOLLIE, zal de bestelling automatisch geannullerd worden en de Klant zal hierover per e-mail verwittigd worden. De vennootschap MOLLIE waarborgt zowel de beveiliging van de betalingen als de bescherming tegen een frauduleus gebruik van de betalingsmiddelen of eventuele onenigheden van de betaling van de prijs van een bestelling.
De informatie betreffende de bestelling is het onderwerp van een geautomatiseerde verwerking van gegevens waarvoor MOLLIE verantwoordelijk is. Deze geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft als doelom de bankfraude te bestrijden met bankkaarten. MOLLIE en de Verkoper zijn de ontvangers van de gegevens in verband met de bestelling. Non-transmission van de gegevens in verband met de bestelling verhinderd de implementatie en de analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, zullen de personalia in verband met de bestelling die met deze onbetaalde transactie worden verenigd, het onderwerp van een inschrijving binnen een incidenteel bestand van betaling kunnen zijn die door MOLLIE wordt uitgevoerd. Een onregelmatige verklaring of een afwijking zullen eveneens het onderwerp van een specifieke behandeling kunnen zijn.
8. Levering
Na de bevestiging van de bestelling en de aanvaarding van de betaling, zullen de goederen verzonden worden naar het leveringsadres zoals aangegeven tijdens het bestellingsproces. De Verkoper levert echter niet aan postbussen.
Alle details betreffende de leveringen (naam van de expediteur, beschikbare tarieven en termijnen) zijn in de rubriek „Leveringen“ van de website terug te vinden (Momenteel is de leveringsdienst BPost. Voor meer informatie over de diensten van BPost, kan de klant zich op het volgende Internet-adres informeren: www.bpost.be)
De aangegeven termijnen zijn louter informatief. Zij stemmen overeen met de gewone gemiddelde termijnen van behandeling en levering.
De Verkoper zal in geen enkel geval kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor gevolgen die te wijten zijn aan een te late levering en er zal hem geen enkele vergoeding kunnen opgelegd worden.
Door te bestellen verbindt de Klant zich ertoe om bij de ontvangst van goederen, alle belastingen, rechten, belastingen en andere lasten die voortvloeien uit de aankoop te regelen. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de Verkoper kan in geen geval aangesproken worden mbt bovenstaand.
In geval van afwezigheid van de Klant of fout in de formulering van het leveringsadres dat de levering onmogelijk maakt, is het aan de Klant om een nieuwe levering met de expediteur te organiseren. De aldus veroorzaakte extra kosten zullen ten laste van de Klant zijn.
De Verkoper kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in de formulering van het leveringsadres begaan door de Klant, en van de leveringsachterstand of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
Als een pakket ondanks verschillende aanmeldingen door te transporteur bij de Klant, zullen de goederen terug bezorgd worden aan de Verkoper, en zal deze op zijn beurt de Klant hiervan inlichten. Een bijkomende/nieuwe levering kan aangevraagd worden door de Klant, dewelke hier de kosten zal van dragen (zelfs indien de eerste levering gratis aangeboden werd).
De Verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af voor wat de verlenging van de levertijden betreft ten gevolge van de expediteur, met name in geval van verlies van de producten of staking. De Verkoper kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld en dient dus dienaangaande geen enkele terugbetaling of vergoeding te betalen aan de Klant.
Voorts zijn de gevallen van overmacht waardoor de verkoper van zijn leveringsplicht ontheven wordt de volgenden: oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid om zich te voorzien.

9. Overeenkomst van de levering met de bestelling
De risico’s zijn ten laste van de Klant vanaf het moment dat de producten de lokalen van de Verkoper verlaten hebben. In geval van schade gedurende het vervoer, moet het gemotiveerde protest bij de expediteur binnen drie dagen vanaf de levering geuit worden.
Wanneer de klant zijn pakket ontvangt en dat deze niet beschadigd lijkt, geen uiterlijke tekens van schade, wordt er in ieder geval geadviseerd dat de klant zijn inhoud controleert.
Ofwel doet de klant hetl:
o in aanwezigheid van de bezorger: als de klant in dit geval vaststelt dat de inhoud van het pakket beschadigd werd, moet hij dit noteren op het tot hiertoe voorziene leveringsdocument. En dient hij eveneens het beschadigde pakket opnieuw te overhandigen aan de bezorger, dewelke het document zal terugbezorgen aan “stoffenbieke” De klant moet eveneens onmiddellijk de Verkoper (d.w.z binnen de drie werkdagen van ontvangst van het pakket) op het volgende e-mailadres verwittigen: info@stoffenbieke.be.
De Verkoper zal, eens in bezit van het teruggestuurde pakket, contact opnemen met Bpost zodat er onderzoek kan ingesteld worden naar de omstandigheden van de schade. De Verkoper zal u een nieuwe zending toesturen.
o bij hem bij afwezigheid van de bezorger die reeds vertrokken is: als de klant vaststelt dat de inhoud van het pakket beschadigd werd, moet hij de Verkoper onmiddellijk (d.w.z binnen de drie werkdagen na ontvangst van het pakket) op het volgende e-mailadres verwittigen: info@stoffenbieke.be. De Verkoper zal met Bpost contact opnemen opdat een plaatselijk onderzoek is opgesteld om te bepalen of de schade te wijten is aan een slechte manipulatie tijdens het vervoer. Als er bewezen wordt dat de Klant niet aan de basis ligt van de schade, zal de Verkoper hem een nieuwe zending toesturen.
In geval een fout bij de levering te wijten is aan de Verkoper (bestelbon geldt hier als bewijs) zal de Verkoper alles kosten voor zijn rekening nemen die voortvloeien uit deze bestelling. De klant zal de Verkoper op uitvoerige wijze en via e-mail aan info@stoffenbieke.be binnen de 3 werkdagen moeten verwittigen die volgen op de ontvangst van het pakket.
10. Herroeping en terugzending
In overeenstemming met de wetgeving geldend voor de afstandsverkoop (wet van 6 april 2010), heeft de Klant, niet- professionele natuurlijke persoon, het recht om aan de Verkoper mede te delen dat hij zijn aankoop, zonder straf en zonder aanwijzing van reden, binnen 14 werkdagen vanaf de volgende dag van de dag van de levering afziet.
De Klant zal de Verkoper moeten mededelen dat hij van de aankoop wil afzien die hij via ons contactformulier heeft uitgevoerd. De Klant zal dus een goedkeuringsnummer ontvangen voor wat terugzending betreft. De Klant zal zich aldus een nummer van vergunning van terugkeer zien toekennen.
De producten moeten per aangetekende brief of per koerierdienst teruggestuurd worden, zonder spoor van gebruik en in hun oorspronkelijke verpakking, gepaard gegaan met een kopie van de rekening/goed van levering aan: „Stoffenbieke – Halleweg 4 – 1750 Lennik – België“.
De onvolledige, beschadigde, of door de Klant beschadigde of vuil gemaakte goederen zullen niet hernomen worden.
De kosten van de verzending en terugkeer zullen dan ten laste van de Klant zijn, en enkel de prijs van de gekochte producten zal terugbetaald worden.
De Klant neemt de gehele verantwoordelijkheid van de terugkeer op zich. De niet gefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen zullen systematisch geweigerd worden en aan hun afzender teruggestuurd.
Voor elke vraag betreffende de modaliteiten van terugkeer, kunt u ons bereiken via ons contactformulier.
11. Garantie
Het merendeel van de verkochte artikelen genieten de wettelijke overeenstemmingsgarantie, de wettelijke garantie van de verborgen gebreken en de fabrieksgarantie waarvan de omvang en de duur volgens de producten en de merken verschillen. De Verkoper beperkt zicht tot de strikte garantie die op de goederen betrekking heeft die aan die worden geleverd en die hem door zijn leveranciers wordt toegekend.
Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze het toelaten, zal de Verkoper in ieder geval zijn interventie tot de vervanging van de producten met gebreken of de vergoeding van de betaalde prijs beperken, zonder dat de Klant op de toekenning van aanvullende schadevergoeding kan aanspraak maken. De Verkoper zal in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van zijn leverancier van zijn verplichtingen mbt de uitvoering van de garantie.
Elke terugzending moet voorafgaandelijk met de Verkoper besproken worden en goedgekeurd, dit gaat gepaard met een toekenning van een nummer. De klant dient dit aan te vragen via ons contactformulier. moet van te voren door de Verkoper met de toewijzing van een nummer van terugkeer toegestaan worden. Na schriftelijke inwilliging van de Verkoper, zullen de goederen vervangen worden of zullen ze terugbetaald worden in functie van de beschikbaarheden van soortgelijke producten en eveneens afhankelijk van de wil van de Klant. zij zullen vervangen worden of zullen terugbetaald worden in functie van de beschikbaarheid van gelijksoortige producten en van de wil van de Klant. De artikelen die een garantie genieten, zullen slechts teruggenomen worden in geval de aankoopfactuur kan voorgelegd worden.
12. Verantwoordelijkheden
a. Website, bestellingsprocessen en levering, kwaliteit van de informatie
De Verkoper is slechts gehouden door een eenvoudige verplichting van middelen betreffende de toegang en de navigatie op zijn website, de bestellingsprocessen en levering, en de kwaliteit van de beschikbare informatie.
De plaats „stoffenbiek“ en zijn inhoud worden „zonder enige wijziging“, zonder garantie van geen enkel soort geleverd. De verantwoordelijkheid van de Verkoper zal niet voor alle nadelen of schade verplicht kunnen worden inherent aan het gebruik van het Internet-netwerk, of elk programma of toepassing die onverenigbaar met de infrastructuur zou zijn die door de gebruiker wordt gebruikt, met name een bug, een informaticavirus welk in de vorm is, een breuk van dienst omwille van enkele reden dat het is, of van alles doet erkend van overmacht overeenkomstig de rechtspraak.
De links die worden voorgesteld naar andere sites, is puur informatief. De Verkoper kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de huidige en toekomstige inhoude van deze sites, noch van de handelspraktijken van hun eigenaars of beheerders, noch van de externe websites die een link hebben naar de Verkoper.
b. Producten
De Verkoper kan in geen enkel geval, en op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor om het even welke schade aan producten die voortkomen uit een slechte werking of een foutief gebruik van de gecommercialiseerde producten. In dezelfde richting, kan de Verkoper niet verantwoordelijk worden geacht voor wijzigingen die uit hoofde van de fabrikant werden aangebracht aan de producten., De verantwoordelijkheid van de Verkoper zal, in ieder geval, beperkt worden tot het bedrag van de bestelling en zal niet in vraag kunnen gesteld worden voor eenvoudige fouten en nalatigheden die zouden kunnen blijven ondanks het nemen van de nodige voorzorgen bij de presentatie van de producten.
13. Gegevens van persoonlijke aard
Het verzamelen van de nominatieve informatie met het oog op de afstandsverkoop dat wordt verwezenlijkt, is verplicht, aangezien deze informatie absoluut noodzakelijk is voor de behandeling en het vervoer van de bestellingen. Het gebrek aan inlichtingen kan leiden tot het negatief valideren van de bestelling. De Verkoper eerbiedigt de wetgeving geldend die mededeelt dat de onderneming die persoonsgegevens verzamelt, de toestemming van de betrokkene moet hebben, dat de gegevens exact moeten blijken en dat zij voor een duidelijk doel verzameld moeten worden, duidelijk en wettelijk.
Overeenkomstig de wet, is de nominatieve informatieverwerking die betrekking heeft op de klanten het onderwerp van een verklaring bij de Commissie van de bescherming van het privé-leven geweest. De klant beschikt over een recht van toegang, wijziging, aanpassing en afschaffing van de gegevens die hem betreffen, dat hij bij de Verkoper (Wet van 8 december 1992) kan uitoefenen
Teneinde de toegang tot de website en de navigatie te vereenvoudigen, en met het doel om de presentatie van de website aan te passen aan elke individuele bezoeker , maakt de website gebruik van “cookies”. „Een cookie“ is een klein automatisch geregistreerd informatiebestand dat op de computer van de gebruiker wordt geplaats bij een bezoek aan de website. Deze „cookie“ maakt het niet mogelijk om de gebruiker te identificeren, maar wordt gebruikt om informatie te verzamelen mbt zijn navigatie op de website.

14. Archivering – Bewijs
De Verkoper zal de bestelbonnen en de rekeningen archiveren op een betrouwbare en duurzame plaats die een trouwe kopie vormt, overeenkomstig de beschikkingen van artikel 1348 van het Burgerlijke recht.
De geïnformatiseerde registers van de Verkoper zullen door de partijen als bewijs van de mededelingen, bestellingen beschouwd worden, betalingen en transacties die tussen de partijen hebben ingegrepen.
15. klantendienst
Voor elke opmerking of vraag, blijven wij tot uw beschikking. Neemt contact op met ons via ons contactformulier.
16. Toepasselijke wetgeving - geschillen
De geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden voor Verkoop zijn gebonden aan de Belgische wet.
Elke contractuele relatie of ander tussen de Verkoper en de Klant zijn gebonden aan de Belgische wet.
In geval van onenigheid, zijn de Rechtbanken van Brussel uitsluitend bevoegd, zonder schade aan de beschikkingen van toepassing van het gerechtelijke Wetboek als het om een onenigheid tussen de Verkoper en een verbruiker gaat. De procestaal zal het Nederlands zijn.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2018 Stoffenbieke | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.